MI SIROJUL ULUM

Dusun Lopang RT. 006 RW. 001

e-gsm.edumate.id/schools/mi-sirojul-ulum

Status Pendaftaran :

Kouta Siswa Tersisa :

168

Profil

MI Sirojul Ulum sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan agama dengan kekhasan agama Islam mendasarkan landasan filosofisnya kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Al- Quran sebagai sumber pendidikan Islam dikarenakan merupakan kebenaran mutlak yang dapat dinalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Kitab suci Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, pedoman, dan pandangan hidup bagi kehidupan umat manusia. Sumber ajaran kedua setelah Al-Quran adalah Hadis, kedudukannya sebagai dasar pendidikan Islam mempunyai dua fungsi, yaitu: Pertama, menjelaskan ciri pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya. Kedua, menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabat.

Visi

“TERWUJUDNYA GENERASI ISLAM YANG TERAMPIL, CERDAS, BERAKHLAKUL KARIMAH

YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA”

Misi

  • Memahami dan mengamalkan ilmu serta nilai-nilai ke-Islam-an yang berhaluan Ahlus Sunannah Wal Jama’ah serta sesuai dengan perkembangan zaman;
  • Menumbuhkan semangat kemembentuk kepribadian yang berakhlaqul karimah;
  • Mewujudkan generasi muslim yang berkualitas, berwawasan luas dan berdedikasi tinggi.